Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Axis & Allies 1942 Online is now available in Early Access! Buy it on Steam. The FAQ is available.
New Premium Module: Tyrants of the Moonsea! Read More
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Głośność wymawianych głosów PLvsENG

DevilGTDevilGT Member Posts: 35
edited December 2013 in Polski
Mam pytanie czy jest jakiś sposób aby zwiększyć głośność wymawianych angielskich głosów np przez Hexxat albo Dorn'a? Bo w porównaniu do polskich głosów to trzeba dobrze nasłuchiwać. Oczywiście pomijam opcje gdyż jest to raczej oczywiste rozwiązanie które nie daje pożądanego efektu.

Sign In or Register to comment.