Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

Mody do PsTEE

memorymemory Member Posts: 53
edited June 2017 in Polski
Modyfikacja The Power of Belief jest już dostępna po polsku. Pozwala ona Bezimiennemu obranie drogi kapłana (adekwatne premie za specjalizację, nowe tatuaże). Mod jest wciąż w rozbudowie, więc jest szansa na pomoc w jego ukończeniu i udoskonaleniu. Przy okazji można też sprawdzić jakość tłumaczenia (uwagi mile widziane).
Więcej informacji tutaj: http://forums.beamdog.com/discussion/64577/mod-the-power-of-belief

Comments

Sign In or Register to comment.