Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Categories

Dark Dreams of Furiae - a new module for NWN:EE! Buy now
Attention, new and old users! Please read the new rules of conduct for the forums, and we hope you enjoy your stay!

2.5 Aktualizacja Beta

Schabik09Schabik09 Member Posts: 116
edited May 2018 in Polski
Czy w ogóle będzie opłacalne wersja beta ?

A mam na myśli dobry(np prawidłowej kontroli kursoru, poruszanie postaci) stabilny (np coś w stylu openGl, Direct), możliwość prawidłowej kontroli bez zawieszeń np(Error) tego typu mniej więcej mi chodzi jakby ując krótko Rebalance.

Post edited by Schabik09 on

Comments

Sign In or Register to comment.